این بازی به زودی برای xbox منتشر میشود.


سبک این بازی RPG میباشد.