دقت کنید . کیفیت عکس بسیار بالا میباشد و میوتن ان را به هر سایز دلخواهی تغییر داد.

مطالب مرتبط